Kev Ua Hauj Lwm & Kev Cob Qhia Ntawm Cov Ntaub Ntawv Tus Kab Mob COVID-19 Rau Pej Xeem

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Lub Chaw Saib Xyuas Hauj Lwm Cov Chaws Nyob

Cov chaw nyob ntawm Lub Chaw Saib XyuasHauj Lwm Kev Siv Dag Zog uas nyob ze rau pej xeem. Cov neeg nrhiav haujlwm tuaj yeem nkag mu tau JobCenterofWisconsin.com (JCW) tshua lub sij hawm:

  • Kev hloov pauv tshiab ntawm lawv daim ntawv qhia txog tus kheej
  • Kev Tshawb Nrhiav Hauj Lwm
  • Tsim ib pob nyiaj siv
  • Txheeb xyuas cov ntaub ntawv kev ua lag luam
  • Siv ib qho ntawm lwm cov cuab yeej cuam tshuam nrog rau txoj kev ua hauj lwm

Cov neeg tshawb nrhiav hauj lwm uas xav tau kev pab lo ntawm kev tshawb nrhiav hauj lwm, kev sau npe rau hauv JCW, los sis kev siv lwm cov cuab yeej hauv online yuav tsum xa emaill JobCenterofWisconsin@dwd.wisconsin los sis hu rau (888)-258-9966 los ua ib qho kev teem lub sij hawm rau kev pab txhawb nqa hauv lub xov tooj. Koj yuav tau lus teb tsawg kawg li ob hnub ua haujlwm tom ntej.

Cov ntaub ntawv ntxiv muaj nyob muaj nyob rau hauv online rau cov neeg nrhiav hauj lwm:

Thov nco ntsoov hais tias cov neeg ua hauj lwm hauv Lub Chaw Saib Xyuas Hauj Lwm yuav tsis tuaj yeem teb cov lus nug txog cov kev thov cov nyiaj poob hauj lwm tshwj xeeb.

Nrog rau cov lus teb yam sai thiab cov ntaub ntawv ntawm kev poob hauj lwm, thov mus saib dwd.wisconsin.gov/ui/. Tej zaum koj tuaj yeem hu rau tus xov tooj hu dawb (844) 910-3661; txawm li cas los xij, muaj neeg hu tuaj coob kawg nkaus. Peb ua tsaug rau koj lub siab ntev thaum peb los daws qhov kev thov tsis tau muaj dua no. Peb xav kom koj mus saib dwd.wisconsin.gov/uiben rau cov lus teb rau koj cov lus nug txog kev poob hauj lwm.

Cov xwm txheej loj rau kev nrhiav hauj lwm teem sij hawm rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 15, 2020 raug muab tso tseg lawm.

Tus Tswv Xeev tau Nthuav taw hais tias txhua qhov xwm txheej uas muaj neeg tshaj li ntawm 250 tus neeg yuav tsum raug muab tso tseg los sis rov teem sij hawm dua.

Thov mus saib phab Cov Xwm Txheej Kev Ua Hauj Lwm Xyoo 2020 rau cov ntaub ntawv xwm txheej kev tso tseg thiab rov teem sij hawm dua. Kev sau npe ntawm txhua tu neeg nyob ntawm JobCenterofWisconsin.com yuav tau txais email qhia txog kev hloov pauv tshiab ntawm cov xwm txheej hauv lawv qhov chaw uas raug rov teem sij hawm dua tshiab.

Ntau tus neeg ua hauj lwm nyob hauv Xeev Wisconsin xav tau cov txiaj ntsig los rau cov hauj lwm tshiab uas tsim los ntawm kev lag kev luam ua muaj feem cuam tshuam lo ntawm tu kab mob COVID-19. Kev xav tau feem ntau ntawm tshua txoj hauj lwm uas tseem muab txoj kev pab cuam tseem ceeb yuav tau nce ntxiv. Cov tswv hauj lwm tsis yog tab tom nrhiav cov hauj lwm tshiab uas tsim los ntawm tu kab mob COVID-19 tab sis tseem yuav npaj rau cov tswv cuab neeg ua hauj lwm uas yuav tawm vim muaj kab mob.

Cov tswv hauj lwm tseem tuaj yeem tso cov hauj lwm tshiab tau rau hauv JobCenterofWisconsin.com (JCW), Xeev Wisconsin cuab yeej pab nrhiav hauj lwm dawb hauv online. Tag nrho cov tswv hauj lwm thiab cov neeg tab tom nrhiav hauj lwm tuaj yeem tseem siv tau tu vas sab no yam tsi tau them nyiaj li. Tshawb nrhiav cov hauj lwm ua tau tshaj tawm nyob rau hauv JCW.

Cov Xyaum Hauj Lwm Tub Txhaus Hluas thiab Cov Sau Npe

Cov tub txhais hluas xyaum hauj lwm yuav tsum tiv tauj rau lawv lub tsev kawm ntawv qib siab hais xa khuj thiab tus tswv hauj lwm los txiav txim cov lus pom zoo thiab ntawm cov phiaj xwm ua hauj lwm txuas ntxiv thiab ua raws li txhua cov lus qhia ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Xyuas Kab Mob kom lawvmuaj txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyob nyab xeeb cuam tshuam txog tus kab mob COVID-19. DWD tau txo qis cov xib fwb qhia ntawv thiab cov xuaj moos ua hauj lwm xav tau rau cov tub ntxhais hluas xyaum hauj lwm uas tau mus kawm nyob rau xyoo 2019-2020 kom tiav txoj kev kawm. Tus pab txoj hauj lwm rau cov hluas xyaum hauj lwm yuav tau tiv tauj cov tub ntxhais hluas xyaum hauj lwm txog lawv cov sij hawm kawm thiab kev kawm tiav. Cov tub ntxhais hluas xyaum ua hauj lwm uas ua tsis tiav cov sij hawm teev yam tsawg kawg yuav tau ua ntxiv rau cov xuab moos ntawv thaum muaj daim ntawv xaj kom Nyab Xeeb rau Qhov Nyab Xeeb Dua thiab dhau lub caij sov los txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2020.

Cov neeg xyaum hauj lwm sau npe yuav tsum ua hauj lwm nrog lawv tus tswv hauj lwmlos txiav txim txog ntawm cov lus pom zoo thiab ua raws cov lus qhia thiab yuav tsum ua raws li txhua cov lus qhia ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Xyuas Kab Mob kom lawvmuaj txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyob nyab xeeb cuam tshuam txog tus kab mob COVID-19.

Kev xayum hauj lwm cuam tsuam txog cov kev qhia feem ntau yog muab los ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Khos Lej hauv Xeev Wisconsin thiab lwm qhov chaw muab ke cob qhia. Cov tub txhais xyaum yuav tsum mus ntsib nrog lawv cov chaw qhia hauv zej zog los txiav txim yog hais tias cov kev qhia cuam tsuam txog raug muab tso tseg, hloov hom kawm tshiabuas nyob sib deb, lo sis raug muab ncua lawm.

Cov tub txhais xayum hauj lwm uas tseem tab tom ua hauj lwm thiabyuav muaj kev pab nyob hauv email los sis hauv xov tooj. Thov tshawb xyuas cov ntaub ntawv tov tauj ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv Xeev Wisconsin Kev Pab Rau Xov Neeg Xyaum Hauj Lwm phab.

Cov tswv hauj lwm

Kev npaj ua ntej txog ntawm tus kab mob sib kis yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg siv khoom kev noj qab nyob haus huv thiab kev nyab xeeb thiabua kom paub meej ntawm kev khiav lag luam muaj txhuas ntxiv mus. Peb xav kom koj npaj ib qhov phiaj xwm; hauv qab no yog qee cov ntaub ntawv uas yuav ua rau koj yuav tau pib.

Kev npaj rau tus kab mob sib kis yog ib yam li lwm qhov sib kis thiab txuas ntxiv ntawm kev ua hauj lwm npaj koj lub koom haum yuav tau ua rau lwm yam xwm txheej tsis pom thiab xwm txheej tshwm sim. Txawm li cas los xij, cov kab mob sib kis no ua rau muaj cov xwm txheej ceev, nrog theem siab ntawm cov neeg ua hauj lwm tsis tuaj yeem thiab kev lag luam thiab kev tsis sib haum xeeb rau lub sijhawm uas yuav ncua sij hawm rau ntau lub hlis. Vim li no, nws sawv cev rau hom kev hem thawj tshiab thiab coj cov tseem kom muaj tshiab rau kev npaj.

Yog hais tias koj txoj lag luam tsis muaj phiaj xwm kev ua hauj lwm rau ib hom lag luam txuas ntxiv hauv qhov chaw, qhov yog sawv cev rau lub sij hawm zoo los npaj ib qho. Cov Chaw Tswj Kab Mob thiab kev Tiv Thaiv (CDC) muaj cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig zoo txog kev npaj rau cov kab mob sib kis.

Peb xav kom koj siv CDC lub chaw los kawm kom paub ntau ntxiv txog kev npaj rau tus kab mob sib kis no. Ib daim ntawv tseem ceeb muaj nyob rau ntawm lub chaw yog Cov Lus Qhia Kev Nruab Nrab (Interim Guidance) rau Cov Lag Luam thiab Cov Tswv Hauj Lwm.

Lwm cov kev pab muaj ntsig txog tus kab mob COVID-19 thiab tshuaj tiv thaiv kev sib kis.