Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Equal Rights COVID-19 Public Information

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Cov Ntaub Ntawv rau Cov Tswv Hauj Lwm

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

 • Paub txog cov neeg ua hauj lwm txoj cai raws li lub xeev thiab tsoom fwv FMLA
 • Txiav txim siab cia txawm tias cov neeg ua hauj lwm tsis tau los ntawm FMLA los siv sij hawm mob yam tsis sib xws yeem. Txhawb cov neeg mob kom ceeb toom rau kev ua hauj lwm txaus ntshai kis tus kab mob rau cov neeg ua hauj lwm ua ke thiab cov neeg yuav khoom.
 • Yog tias tus tswv ntiav haujlwm tau siv txoj cai ibyam lossis kev coj ua uas yuav tsum muaj lub zog ua haujlwm rau cov ntawv pov thawj rau cov neeg ua haujlwm rov qab los ntawm FMLA uas tau so haujlwm vim tias lawv tus kheej muaj mob loj nrog COVID-19, lawv yuav xav tau ntawv pov thawj ua ntej tso cai ib tus neeg ua haujlwm rov qab.
 • Yog hais tias tus neeg ua hauj lwm tsis tau nyob ntawm lub sij hawm so hauv FMLA, raws li ib txwm, tej zum ib tus tswv hauj lwm yuav thov tus kws kho mob daim ntawv sau los sis xa mus kuaj mob ua ntej lawv rov qab los. Tus tswv hauj lwm yuav tsum tau khaws txhua cov ntaub ntawv kho mob uas khaw cia thiab muab cais tawm hauv cov ntaub ntawv kho mob thiab khaw cov ntaub ntawv raws li cov ntaub ntawv kho mob tsis tus keej ntiag tug pub lwm tus paub.
 • Tus tswv ua hauj lwm yuav tsum xav txog tias cov ntaub ntawv kev kho mob yuav ua rau nyuaj siab, thiab tej zaum nws yuav nyuaj rau cov neeg ua hauj lwm tau txais kws kho mob cov ntawv pov thawj tau qeeb rau cov neeg rov qab tuaj ua hauj lwm.
 • Txoj Cai hais txog Kev Xiam Oob Qhab ntawm neeg Asmeskas (ADA) txwv tsis pub cov tswv huaj lwm ua cov lus nug uas hais txog kev xiam oob khab thiab xav tau kev kuaj mob, suav nrog kev kuaj kho qhov kub ntawm ib ce, tshwj tsis yog hauv qab qee qhov xwm txheej, suav nrog "kev hem thawj ncaj qha" hauv chaw ua hauj lwm. Ib qho kev hem thawj ncaj qha txhais tau tias "kev phom sij tseem ceeb uas yuav muaj kev tsim txom rau kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb ntawm ib tus neeg los sis lwm tus uas tsis tuaj yeem tshem tawm los sis txo qis los ntawm kev pab cuam uas tsim nyog." Tej zaum tus tswv hauj lwm yuav ntsuas qhov kub tawm tus neeg ua hauj lwm lub cev uas muaj nyob hauv cov ntaub ntawv kis mob thoob plaws qhov txhia chaw, zoo li tus kab mob COVID-19. Txawm li cas los xij, thov nco ntsoov cov hauv qab no:
  • Qee tus neeg ua hauj lwm muaj tus mob tej zaum yuav tsis pom tia ua npaws.
  • Kev ntsuas qhov kub tawm tus neeg ua hauj lwm lub cev yog "kev tshuaj xyuas mob" tej zaum qhov ntawv yuav ua rau lub xeev los sis tsoom fwv txoj cai txwv tsis pub muaj kev saib tsis taus vim tias yog kev xiam oob qhab uas tsis muaj tus kab mob sib kis.
  • Qhov no yuav tsum tau kuaj yam tsi yam tsi pub leej twg paub.
  • Txhua cov ntaub ntawv uas tau txais los ntawm xws lis cov ntawv ntshuam xyuas yuav tsum khaws ua ntiag tug tsis pub leej twg paub thiab muab cais tawm ntawm lwm tus neeg cov ntaub ntawv sau cia.
 • Cov tswv ntiav neeg ua hauj lwm tuaj yeem txhawb los sis xav kom muaj kev ua huaj lwm siv xov tooj sib tham (ua hauj lwm hauv tsev los sis lwm qhov chaw) uas yog cov qauv tiv thaiv-kev kis kab mob.
 • Tej zaum cov tswv hauj lwm yuav kom ntxuav tes, tswj txoj cais kev hnoos thiab kev txham, los sis lwm yam kev uas zoo sib xws ntawm kev tiv thaiv-kev kis mob.
 • Tej zaum cov tswv ua hauj lwm yuav kom cov neeg ua hauj lwm siv cov khoom tiv thaiv ntiag tug xws li hnab looj tes los sis ntaub npog qhov ncauj ntsej muag thaum lub sij hawm muaj cov kab mob sib kis COVID-19 tshwm sim.
Raws li Xeev Wisconsin Cov Cai. § 103.68, tej zaum cov me nyuam hnub nyoog qis dua 16 xyoo yuav ua hauj lwm ntev txog 8 teev hauv ib hnub rau ntawm hnub tsis kawm ntawv. Yog hais tias lawv nyob hauv kev kawm tiag nyob rau ib hnub twg, lawv tau txwv kom ua 3 teev ntawm ib hnub. Cov me nyuam me hnub nyoog qis dua 16 xyoo yuav tsis ua hauj lwm ua ntej 7:00 teev sawv ntxov los sis tom qab 7 teev tsaus ntuj ntawm Hnub Ua Hauj Lwm (Labor Day) thiab Lub Tsib Hlis Ntuj Tim31.
 • Ntau tus tswv huaj lwm yuav tsum tau kaw los sis tshem cov neeg ua hauj lwm ntau tug tawm, tsawg kawg kaus yog nyob ib ntus, vim tias muaj kab mob sib kis thoob qhov txhia chaw. Xeev Wisconsin Kev Kaw Lag Luam thiab Kev Tshem Neeg Ua Hauj Lwm (WBCML) xav kom cov tswv hauj lwm muab ntawv ceeb toom 60-hnub thaum txiav txim siab tias yuav tshem neej ua hauj lwm tawm los sis kaw lag luam. Qhov tseev kom muaj no (thiab cov cai tseev kom muaj uas zoo sib xws nyob hauv tsoom fwv Txoj Cai WARN) tseem siv tau.
 • Peb pom zoo kom cov tswv hauj lwm hla qhov xwm txheej (kev kaw los sis tshem neeg ua huaj lwm tawm) muab lus ceeb toom kom sai li sai tau thiab lawv hloov daim ntawv ceeb toom sai li sai tau thaum hloov qees yam.
 • Txawm hais tias tag nrho cov kev tsis txaus siab tau txais los ntawm Lub Chav Huaj Lwm Muaj Vaj Huam Sib Luag (Equal Rights Division) tau raug tshawb xyuas txog lawv qhov pov thawj tseeb, nws zoo lis has tias tus tshwv ntiav neeg ua hauj lwm yuav ua rau chaw ua hauj lwm tsis muaj lub luag hauj lwm vim tsis muab ntaub ntawv kom raws sij hawm uas cuam tshuam nrog tus kab mob COVID-19 vim qhov tsis paub cov xwm yav tom ntej txog qhov kab mob sib kis thiab lub Xeev Wisconsin cov lus teb rau nws. Txawm li cas los xij, qhov kev ncua qeeb tseem ceeb hauv kev ceeb toom ntawm kev tshem neeg hauj lwm tawm vim rau qhov qab mob sib kis thoob tshua qhov tej zaum yuav yog lub luag hauj lwm ntawm tus tshwv huaj lwm.
 • Txoj cai lij choj siv rau cov lag luam nrog 50 los sis neeg ua hauj lwm ntau duas ntawv hauv Xeev Wisconsin. Ib qho kev tshem cov neeg ua hauj lwm tawm yog tshem tawm li ntawm 25 tus neeg los sis 25% ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv ib lub nroog, saib qhov twg loj dua.

Cov Ntaub Ntawv rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Lub Chav Huaj Lwm Muaj Vaj Huam Sib Luag (The Equal Rights Division) tau muab cov ncauj lus nram qab no cuam tshuam rau lawv cov kev pab cuam thiab muaj feem los ntawm tus kab mob COVID-19:

 • Nrog koj tus tswv hauj lwm tham txog nws cov cai rau kev siv hnub so sij hawm mob. Yog tias koj tus tswv hauj lwm muab sij hawm so uas them yiaj, nov yog qhov kev xaiv thib ib thiab zoo tshaj.
 • Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais qhov pov kev hwm kev so nyob raws li Xeev Wisconsin los sis tsoom fwv Txoj Cai Kev So Kho Mob Ntawm Tsev Neeg (Family Medical Leave Acts). Hauv qab cov cai no, ib tus tswv hauj lwm tsis tuaj yeem tawm tsam los sis ua pauj rau ib tus neeg ua hauj lwm uas tsim nyog nrog qhov mob nhyav. Cov ntaub ntawv ntxiv txog kev muaj cai rau FMLA yog li hauv qab no.

Cov caij so los saib xyuas tus neeg mob hauv tsev neeg tej zaum tseem yuav raug pov hwm nyob rau hauv lub xeev thiab tsoom fwv FMLA. Yog xav paub ntxiv txog kev pov hwm ntawm cov neeg hauv tsev tau ntawm xeev thiab tsoom fwv txoj cai, mus saib Xeev Wisconsin Txhoj Cai So Kho Mob thiab Tsev Neeg (Family and Medical Leave Act) (FMLA).

 • Nrog koj cov tswv huaj lwm tham txog nws cov cai hauv kev hwm no. Tsis muaj qhov tseev kom tias tus tswv hauj lwm tso cai rau cov neeg ua huaj lwm muaj uas noj qab nyob zoo nyob hauv tsev ntawm kev ua hauj lwm, thiab raws lis ib txwm, tus neeg ua hauj lwm tus uas nyob hauv tsev thaum tsis muaj mob tsis muaj kev tiv thaiv los ntawm cov kev tsis zoo ntawm tus tswv hauj lwm uas ua vim tias tus neeg ua hauj lwm nyob hauv tsev. Txawm li cas los xij, ib twg tshwv hauj lwm muaj cai xaiv kom tso cai tsi tuaj hauj lwm los sis tso cai rau siv lub sij hawm so them nyiaj rau lub hom phiaj no. Ib yam li ntawv, tej zaum tus tswv hauj lwm yuav pub koj ua hauj lwm tau tom tsev. Nrog koj tus tswv hauj lwm tham txog kev xaiv ua hauj lwm tom tsev.
 • Yog hais tias tus neeg ua hauj lwm tsis muaj mob nyhav, los sis ib tug hauv tsev neeg muaj mob nyhav uas tus neeg ua hauj lwm yuav tau saib xyuas, ces qhov tsis tuaj huaj lwm no yuav tsis muaj kev pov hwm los ntawm xeev los sis tsoom fwv FMLA.
 • Nraws lis ib ntxwm, cov mob sib kis yooj yim heev uas suav hais tias yog "kev hem thawj ncaj qha" rau cov qhua thiab cov neeg ua hauj lwm, thiab cov tswv hauj lwm tej zaum yuav xav kom cov neeg ua hauj lwm uas muaj mob nyob hauv tsev.
 • Txawm li cas los xij, cov neeg ua hauj lwm xiam oob khab uas ua rau lawv muaj kev phom sij siab rau qhov uas nyuaj los ntawm tus kab mob COVID-19 tej zaum yuav muaj cai tau txais kev pab kom tsim nyog uas tshem tawm cov kev hem thawj ncaj qha. Ib qho piv txwv ntawm qhov no yog txoj cai los ua hauj lwm ntawm tsev, qhov chaw ua hauj lwm uas muaj nyob hauv tsev.
 • Tej zaum cov neeg ua hauj lwm yuav tsim nyog tau txais nyiaj poob hauj lwm yog tias lawv qhov chaw ua hauj lwm raug kaw ib ntus vim yog tus kab mob COVID-19 los sis qee tus neeg ua hauj lwm raug txwv los ntawm chaw ua hauj lwm kom kev phom sij ntawm tus kab mob COVID-19 tshawg dua qub tab sis xav tias yuav tau rov qab los tom qab rov ua lag luam.
 • Tsis tas li ntawv, cov tswv hauj lwm feem ntau yuav tsum tau ua raws Xeev Wisconsin Txoj Cai Kaw Lag Luam thiab Kev Tshem Neeg Ua Hauj Lwm (Wisconsin Business Closing and Mass Layoff) txoj cai thiab nrog tsoom fwv txoj cai WARN Txoj Cai, uas yuav tsum tau ceeb toom 60-hnub rau cov neeg ua hauj lwm ua ntej ntawm cov neeg uas tau tshem tawm los sis kaw lag luam. Nco ntsoov tias feem ntau, kev kaw hauj lwm xwm txheej ceev vim yog COVID-19 yuav suav tias yog xwm txheej kev ua lag luam tsis tuaj yeem paub tau ua ntej uas tau tshem tawm lub luag hauj lwm los muab 60-hnub ceeb toom.

A. Thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 12, 2020, Tus Tswv Xeev Tony Evers kos npe Daim Ntawv Xaj Xwm Ceev #13 ua rau muaj kev ncua daim ntawv tso cai ua hauj lwm ib ntus rau cov me nyuam kawm hnub nyoog qis dua 16 xyoo.

 • Cov tub ntxhais kawm hnub nyoog qis dua 16 xyoo muaj cai mus ua hauj lwm yam tsis muaj daim ntawv tso cai ua hauj lwm rau cov tswv num pom tias "tseem ceeb" raws li tau teev nyob rau hauv Daim Ntawv Xaj Xwm #12 ntawm tus kab mob COVID-19.
 • Cov tswv num ntawm cov tub ntxhais kawm hnub nyoog qis dua 16 yuav tsum tau xa mus rau DWD los ntawm kev xa email rau tag nrho cov ntaub ntawv tsim nyog nrog rau tsab ntawv thov, niam txiv daim ntawv pom zoo, thiab kev txheeb xyuas tus kheej thiab ntawv pov thawj ntawm lub hnub nyoog ua ntej cov neeg ua hauj lwm. Cov tswv num tuaj yeem xa cov ntaub ntawv ntawd mus workpermits@dwd.wisconsin.gov
 • Cov kev cai tam sim no thiab cov cai ua hauj lwm hais txog kev txwv lub sij hawm ua hauj lwm thiab hloov lub sij hawm rau cov tub ntxhais kawm tseem siv tau.

Ntxiv rau ntawm FMLA

Lus Cim Hais Txog Lub Chaw Muaj Cai Vaj Huam Sib Luag thiab Kev Nyob Sib Nrug Deb

Thov nco ntsoov hais tias, txhawm rau tiv thaiv kev sib kis tus kab mob COVID-19, peb cov chaw hauj lwm tau xyaum kev nyob sib nrug deb. Nov yog qhov txhais tau rau peb cov neeg siv khoom:

 • Rau cov tib neeg uas muaj lus nug los sis tsis txaus siab, peb tsis muaj cov kev sib tham tim ntsej tim muag nrog peb cov Cov Thawj Hauj Lawm Muaj Cai Vaj Huam Sib Luag hauv peb cov chaw hauj lwm. Hloov qhov no, thov tiv tauj rau peb ntawm tus xov tooj (608) 266-6960 los sis (414) 227-4384) los sis email rau Lub Chaw Hauj Lwm Muaj Cai Vaj Huam Sib Luag (erinfo@dwd.wisconsin.gov), thiab peb cov neeg ua hauj lwm yuav tuaj yeem pab tau koj.
 • Muaj kev txhawj xeeb rau kev noj qab haus huv rau pej xeem thiab kev nyab xeeb, peb yuav tsis tuav tus kheej hauv rooj plaub txog qhov tsis txaus siab kom txog thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 26, 2020. Cov Kws Tswj Kev Txiav Txim Plaub Ntug (ALJs) yuav txuas lus nrog cov neeg kom sai li sai tau tom qab hnub ntawd rau teem sij hawm dua yog muaj kev ncua ntawm rooj plaub.
 • Peb tseem yuav txhawb kom ob tog los mus sib hais rooj hais kom sib haum. Peb yuav ua kev kho kom haum xeeb hauv xov tooj xwb.