Qhia Txog Pej Xeem Cov Ntaub Ntawv Kev Rov Qab UaUa Hauj Lawm vom tus kab mob COVID 19

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

XOV XWM TSHAJ TAWM: DWD Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Kev Ua Hauj Lwm Ncua Sij Hawm Kaw yuav raug kaw rau zej zog - COV KEV PAB CUAM TSO CAI KOM MUAJ KEV SIB NRUG DEB (Lub Peb Hlis Ntuj Tim 19, 2020)

Cov Ntaub Ntawv rau DVR Cov Neeg Siv Khoom

Thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 19, 2020, Xeev Wisconsin Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm (DWD) tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm tias, pib siv tam sim ntawd, DVR cov chaw lis hauj lwm thoob plaws hauv xeev tau raug muab kaw rau pej xeem nyob ib ntus teb rau tus kab mob COVID-19. Thaum cov kev pab cuam tim ntsej tim muag raug muab ncua tseg kom txog thaum tau txais ntawvceeb toom ntxiv, DVR cov neeg ua hauj lwm yuav muab kev pab cuam txuas ntxiv hauv xov tooj thiab email rau lub sij hawm ua hauj lwm. Cov ntaub ntawv ntawm DVR ocv chaw ua hauj lwm chaw nyob thiab tus npawb xov tooj mus cuag cov neeg ua hauj lwm ntawm txhua lub chaw hauj lwm tuaj yeem nrhiav tau DVR's Office Locations page.

Cov neeg siv DVR tam sim no yaum kom hu rau DVR cov neeg lis hauj lwm uas lawv muab rau hauv xov tooj los sis email, los sis lawv tuaj yeem hu rau DVR chaw lis hauj lwm hauv xov tooj hauv zej zog yog muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb. Cov tswv cuab ntawm cov pej xeem mus nrhiav kev pab nrhiav hauj lwm los yog ntaub ntawv hais txog DVR cov kev pab cuam tuaj yeem mus saib DVR lub vas sab los sis hu rau DVR Lub Tsve Hauj Lwm Tswj Hwm ntawm 800-442-3477.

Yog hais tias koj muaj teem sij hawm nrog DVR los sis DVR muab kev pab cuam, thov ceeb toom rau DVR kev tiv toj lossis koj tus muab kev pab cuam los hloov sij hawm lossis teem sij hawm hauv xov tooj yog hais tias tsim nyog.

Peb cia siab tias koj yuav siv sij hawm los kawm paub ntxiv txog COVID-19, yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas los ntawm cov kis kab mob, thiab yuav npaj koj tus kheej li cas. Yog hais tias koj xav paub xov xwm ntau ntxiv ntsig txog tus kab mob sib kis COVID-19, mus saib hauv Cov Chaw Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) los sis cov Xeev Wisconsin Lub Tsev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tus kab mob COVID-19 qhov chaw rau cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws.

Peb kuj tseem txhawb kom koj los saib xyuas qhov tsis ntev los no Asmeskas Kev Ua Hauj Lwm Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag ntawv tshaj tawm ntawm cov kauj ruam cov chaw ua hauj lwm yuav tsum coj ua raws li cov cai ntawm Asmeskas Cov Neeg Xiam Oob Qhab Txoj Cai (ADA) thiab Txoj Cai Rov Kho Kom Rov Qab Los Ua Hauj Lwm nyob huav cov teb tau tus kab mob COVID-19.

Nthuav Tawm Tag Nrho | Poob Peev Tag Nrho

Teb rau tus kab mob COVID-19, DVR tau kaw tag nrho cov chaw hauj lwm DVR thoob plaws lub xeev rau pej xeem, txawm li cas los xij, DVR cov neeg ua hauj lwm yuav muab kev pab cuam txuas ntxiv hauv xov tooj thiab email thaum lub sij hawm ua hauj lwm.

Thov tiv tauj rau DVR cov neeg ua hauj lwm rau koj hauv xov tooj los sis email, los sis koj tuaj yeem hu xov tooj rau DVR chaw hauj lwm hauv xov tooj loss is sab laj txog cov kev xaiv mus teem sij hawm los sis coj koj lub rooj sib tham hauv xov tooj. Cov ntaub ntawv ntawm DVR ocv chaw ua hauj lwm chaw nyob thiab tus npawb xov tooj mus cuag cov neeg ua hauj lwm ntawm txhua lub chaw hauj lwm tuaj yeem nrhiav tau DVR Cov Chaw Ua Hauj Lwm phab.

DVR txhawb kom peb cov neeg siv khoom pab ua raws cov lus qhia muab los ntawm Cov Chaw Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) thiab Xeev Wisconsin Lub Tsev SPab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) ntsig txog tus kab mob COVID-19.

Thov tiv tauj rau koj pab neeg DVR los tham txog tej kev txhawj xeeb uas ntsig txog koj li kev pab DVR los nrhiav cov kev daws teeb meem kom zoo li zoo tau. Cov ntaub ntawv tiv tauj rau DVR cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem pom nyob hauv DVR Phau Ntawv Teev Cov Neeg Ua Hauj Lwm.