Lus Qhia Cov Neeg Ua Haujlwm Txog Kev Thov Wisconsin Cov Nyiaj Poob Haujlwm

Thaumtwg Thiaj Thov Tau

 • Koj poob koj txoj haujlwm lawm
 • Koj ua haujlwm xuas moos (hours) tsawg lawm (koj li nyiaj ntawm ib lub limtiam (one week) twg tsawg lawm) lossis
 • Yog koj paub hais thias koj yuav raug tawm haujlwm ntawm 13 lub lispiam yav pem suab (13 weeks) koj hu tuaj thov ua ntej los tau

TSEEM CEEB: Txoj kev thov nyiaj no yuav tsi pib txog thaum lub lispiam uas koj pib thov. Koj yuav tsum thov thawj lub lispiam thaum koj poob haujlwm koj thiaj txais tau kev pab. Tsis txhob tos tom qab lub limtiam tiav tso.

Muaj Cov Ntaub Ntawv No Npaj Ua Ntej Koj Mus Thov:

 • Ib lub username thiab password rau koj nkag mus online
 • Ib tug email losyog ib tug naj npawb xov tooj ntawm tes (cell phone)
 • Koj tus social security naj npawb
 • Koj daim ntawv tso cai tsav tsheb hauv Wisconsin losyog daim identification number (ID naj npawb)
 • Koj cov chaw ua haujlwm yav dhau los uas yog 18 lub hlis:
  • Los Cov tswv num ua haujlwm cov npe **
  • Cov tswv num ua haujlwm cov chaw nyob (thiab lawv cov zip code) **
  • Cov tswv num ua haujlwm cov xov tooj
  • Hnub koj xub pib ua haujlwm thiab hnub kawg koj ua haujlwm rau cov tswv num no
  • Lus qhia txog vim li cas koj tsis ua haujlwm rau cov tswv num no lawm
 • Koj daim npav ntsuab naj npawb thiab hnub koj daim npav ntsuab taskasnuv, yog hais tias koj tsis yog pej xeem Ameskas
 • Form DD214 (Member 4 copy), Yog hais tias koj tau txais kev pab nyob rau hauv cov tub rog 18 lub hlis dhau los
 • Form SF-50 losyog SF-8, Yog hais tias koj ua haujlwm rau tsoom fwv Teb Chaws Ameskas (federal civilian employee)
 • Lub npe thiab tus naj npawb ntawm koj lub koom haum nrhiav haujlwm losyog union hall, yog tias koj yog ib tug union member

Hais Rau Cov Tswv Num: Tag nrho cov tswv num es nyob rau hauv qab lub lav Wisconsin's Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm kev cai lij choj yuav tsum tso saib daim ntawv no rau tej thaj tsam es tibneeg ua haujlwm yuav pom (nyob rau ntawm txiag ntsia ntawv, nyob ze lub teev txawb ua haujlwm (time clocks)). Yog cov tswv num tsis muaj ib lub chaws ua haujlwm rau lawv cov tibneeg mus tas li, lawv yuav tsum muab ib daim ntawv no rau txhua tus tibneeg ua haujlwm. Mus nrhiav kom tau daim ntawv no ntau ntxiv, mus online rau ntawm: https://dwd.wi.gov/dwd/publications/ui/notice.htm losyog hu xovtooj rau (414) 438-7705 thov cov ntawv luam. Thov tso koj lub UI Account npe ua lagluam thiab chaw nyob rau lub thawv (box) (nyob sab xis) rau cov ua num tau saib pom.

Lus Ceebtoom Rau Cov Tibneeg Ua Haujlwm: Txoj cai los ntawm Federal Social Security hais tias koj yuav tsum muab koj tus Social Security nwaj npawb rau peb. Koj tus nwaj npawb no yuav qhia hais tias yog koj tiag thiab yuav siv qhia seb koj puas yuav txais tau nyiaj poob haujlwm. Yog koj tsis muab koj tus Social Security nwaj npawb thaum koj thov cov nyiaj no, peb yuav pab tsis tau koj.

Yuav Thov Licas

COV THEEM UA NTAWV THOV ONLINE:

 1. Ntaus cov lus nos rau qhov internet browser: my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Mus nyeem thiab txais cov Lus Thiab Txoj Cai (Terms and Conditions)
 3. Tsim ib lub username thiab password
 4. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online
 5. Mus ua ntaub ntawv thov kom tiav

Mus Online Rau Thaum Cov Caij No:

Sunday 9:00 AM - 5:00 PM
Monday – Friday 6:00 AM - 7:00 PM
Saturday 9:00 AM - 2:30 PM

Mus nrhiav kev pab siv online losis yog tias koj nkag mus tsis tau online hu (414) 435-7069 thaum cov sijhawm ua haujlwm no

Yog xav paub ntxiv txog nyiaj poob haujlwm, mus saib peb lub website: dwd.wisconsin.gov/ui

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm (414) 435-7069 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.