Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 6: Hais Txog Qhov Uas Tsimnyog Tau

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Yam Uas Hais Txog Qhov Tsimnyog Tau Yog Dabtsi?

Yam uas hais txog qhov tsimnyog tau yog ib yam uas cuam tshuam rau kev li kev cai txog tias seb koj puas tsimnyog tau nyiaj poob haujlwm, thiab tsis muab, muab ncua tseg los yog txo koj qhov nyiaj poob haujlwm raws kev cai tswj kev povhwm poob haujlwm. Lawv yuav soj ntsuam txhua yam hais txog qhov uas puas tsimnyog tau rau tej uas koj thov pab ua ntej lawv yuav them nyiaj poob haulwm rau koj.

Peb yuav tuav koj cov nyiaj tseg lub sijahwm uas peb txoj taug hais txog qhov uas puas tsimnyog tau no. Txawm li ntawd los, lub sijhawm uas peb tseem txoj taug no, nws tseemceeb uas koj tseem pheej yuav tsum niaj limtiam ua hu thov.

Yog lawv kom koj hu rau tug neeg pab leg ntaubntawv hais txog qhov uas tsimnyog tau no, cia li hu tamsim. Yog koj tsis hu koj muaj feem plam tsis tau kev pab povhwm poob haujlwm.

Koj thiab tug tswv num nej ob leej yuav muaj ib lub sijhawm los piav qhia cov lus tseeb ua ntej lawv txaiv txim. Yog koj tsis hu losyog tsis muab cov ntaubntawv kom txhij raws li lub koom haum hais tseg, lossis koj tsis mus koom lub sijhawm lawv teem tseg rau koj ntawd, lawv yuav txaiv txim raws li cov ntaubntawv uas lawv muaj xws ua li ntawd tej zaum koj yuav tsis tau txais nyiaj povhwm poob haujlwm.

Tom qab kev txoj taug txog qhov uas puas tsimnyog tau no tag, ho yuav sau ntawv qhia rau koj paub tias lawv txiav txim li cas lawm.

Yog koj lossis koj tug tswv num rov hais dua txog daim ntawv txiav txim no, yuav tsum XIJ PHEEJ TSEEM UA NTAUB NTAWV THOV rau hauv tej lub limtiam uas koj tsis mus ua haujlwm los yog ua haujlwm tau nyiaj tsawg tshaj li uas koj txeev tau. Kev txiav txim yav pem suab es yog koj yeej ces koj xwv yuav tau nyiaj pab rau cov limtiam uas koj tau thov lawm.

Hom Yuav Ua Rau Koj Tsis Tau Kev Pab

Txawm tias koj twb tau nyiaj ntau huj sim lawm los ntawm txoj haujlwm uas muaj povhwm poob haujlwm dauv, los koj yuav tsis tau kev pab yog tias koj:

Thov Povhwm Poob Haujlwm Thaum Tseem Yog Ib Tug Tub Kawm Ntawv

Koj yuav tsum qhia lawv puab yog hais tias koj yog ib tug tub kawm ntawv rau lub sijhawm uas koj thov nyiaj povhwm poob haujlwm no. Lawv mam nug xyuas seb koj puas yuav tau mus nrhiav haujlwm. Tej zaum yog koj tseem kawm ntawv koj yuav tsis tas muas nrhiav haujlwm yog lawv xam hais tias yam koj kawm ntawd yog ib yam uas lawv “pom zoo rau koj kawm.”

Kuaj Tshuaj Yeeb Ua Ntej Pub Ua Haujlwm

Tswv num haujlwm tej zaum yuav xa ntaub ntawv tua rau lub tooj tsav xwm saib xyuas kev thov nyiaj poob haujlwm qhia txog cov neeg tau kuaj muaj yeeb tshuaj los yog tsis kam mus kuaj seb puas muaj yeeb tshuaj rau hauv lub cev, uas yog ib yam tswv num haujlwm xav paub ua ntej lawv mam li txais lawv ua haujlwm.

Yog hais tias lub tooj tsav xwm saib xyuas kev thov nyiaj poob haujlwm txiav txim tias koj tsis yeem losyog tsis kam mus kuaj yeeb tshuaj losyog kuaj muaj yeeb tshuaj hauv koj lub cev es tswv num tsis muab haujlwm rau koj ua, peb yuav navthwm hais tias koj tsis kam ua haujlwm vim koj tsis muaj zoo cai thiab yuav tsis them nyiaj poob haujlwm tuaj rau koj. Yog koj tsis txaus siab, koj muaj cai hais thiab qhia tias qhov haujlwm ntawm tsis zoo ua losyog muaj pov thawj hais tias qhov haujlwm yog tshuam tsawg rau koj.

Yog hais tias koj tsis hais li saum no, koj tsis muaj feem tau nyiaj poob haujlwm raws li ntawm lub limtiam txoj haujlwm pib thiab txog thaum uas koj khwv tau nyiaj ua haujlwm rau feem cov nyiaj limtiam nyob hauv koj cov nyiaj poob haujlwm ua yog them rau koj tabsis tsis them vim tias koj tsis kam kuaj tshuaj yeeb losyog mus kuaj muaj tshuaj yeeb hauv koj lub cev. Thaum koj mus ua haujlwm es khwv tau rau feem cov nyiaj limtiam, koj mamli rov qab tau nyiaj poob haujlwm.

Yog Koj Kuaj Tau Tshuaj Yeeb Ua Ntej Koj Pib Haujlwm

Yog hais tias koj kuaj muaj tshuaj yeeb hauv koj lub cev, tej zaum peb yuav tsis txiav koj cov nyiaj poob haujlwm yog tias koj rau npe koom nyob rau hauv tsev cim tshuaj yeeb thiab koj yeem lawv pab kho kom koj txiaj tshuaj yeeb, ua tiav ib qho kev sojntsuam txog koj tej txujci ua haujlwm, thiab yuav tsum ntsibcuag txhua yam ntawm kev povhwm poob haujlwm. Koj yuav tau txais ib tsab ntawv qhia txog cov tsev pab cim tsuaj yeeb. Koj yuav tsum tsho npe rau cov tsev cim tshuaj yeeb tsis pub dhau 7 hnub ntawm hnub tsab ntawv xa. Koj yuav tsum rau npe txhuaj txhuaj lub limtiam thaij li muaj cai tau nyiaj poob haujlwm.

Yog hais tias tsis muaj qhov chaw rau koj tsho npe nyob rau ntawm lub sij hawm ntawv, koj yuav tsum lees txhua lub limtiam hais tias koj lub hom phiaj yog yuav mus koom kev kho mob thaum muaj, thiab yuav tsum mus koom tiag tiag thaum qhov chaw qheb rau koj. Peb yuav them tus nqi ntawm kev kho mob yog xoos them yog hais tias koj tseem tau nyiaj poob haujlwm.

Txo Nyiaj Laus

Koj yuav tsum hais rau peb paub txog cov nyiaj laus uas koj tseem tau, nyuam qhuav tau tsis ntev no los yog tseem yuav tau. Nyiaj laus yog nyiaj ua ntau zaum them tuaj rau koj (ib yam lis nyiaj hlis) thiab nyiaj ua ib zaum them rau koj los ntawm cov nyiaj laus so haujlwm, pension, annuities, 401(K)’s, 403(b)’s, 457(b)’s, thiab Nyiaj Laus Ntawm Railroad. Nyiaj social security tsis xa hias tias yog nyiaj laus.

Yog tas nrog losyog ib feem ntawm koj cov nyiaj laus los ntawm tib tug tswvnum xwm, koj cov nyiaj limtiam yuav tsum raug txo kom tsawg.

Yog koj tau txais nyiaj laus (xws li them raws hli) los ntawm ib tug tswv num, lawv yuav txiav nyiaj saib raws cov nyiaj them ntawm nyiaj poob haujlwm. Cov nyiaj yuav txiav tawm rau txhua lub limtiam txog ntawm cov nyiaj Railroad Retirement yog yuav txiav tawm 50% ntawm cov nyiaj laus them tuaj rau koj ntawd.

Yog koj tau txais ib teg nyiaj laus tag nrho ua ke los ntawm ib tus tswv num, koj cov nyiaj them poob haujlwm ntawd yuav raug txo rau lub limtiam uas koj tau txais cov nyiaj laus tsuas yog txo lawv lis tus nyiaj laus uas tus tswv num them ntawd xwm.

Yog koj muab cov nyiaj ntawd mus tso ua nyiaj laus tsis pub dhau 60 hnub uas koj tau txais ntawd ua ntej koj txais koj cov nyiaj them poob haujlwm ntawd, koj cov nyiaj them poob haujlwm yuav tsis raug txo tshwj tias koj hom txais cov nyiaj ntawd tom qab koj muab cov nyiaj tso ua nyiaj laus. Koj yuav tsum qhia rau peb paub txog yog hais tias koj no hos tau txais nyiaj laus los ntawm lis lub koomhaum tuav nyiaj laus tom qab koj muab cov nyiaj tso ua nyiaj laus.

Yog koj zoo siab so haujlwm (voluntary retirement) no tej zaum peb yuav xav hais tias yog koj tawm haujlwm xwb. Qhov no yuav ua rau koj txais tsis tau nyiaj laus.

Saib Seb Puas Muaj Cai Ua Haujlwm

The Immigration Reform and Control Act of 1986 (P.L. 99-603) hais kom txhua tug tswv num yuav tsum saib seb txhua tug tub num tshiab puas muaj cai ua haujlwm. Thaum ib tug tswv num txais koj ua haujlwm, tug tswv num tseev kom koj qhia qho yam ntaubntawv kom paub koj li ntawv plhu thiab feem cai uas koj ua tau haujlwm. Yog koj muab tsis tau tej ntaubntawv no rau koj tug tswv num li txoj cai, koj tug tswv num yuav tso koj tawm haujlwm. Yog koj tsis muaj tej ntaubntawv no rau tug tswv num thiab rau qhov chaw saib xyuas povhwm poob haujlwm ces nws yuav cuam tshuam koj li nyiaj UI.


Hloov tshiab: Lub Tsib Hlis Ntuj Hnubtim 31, 2018

Kev txuas ntxiv