Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm; Rua Npe Ua Haujlwm; Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Nrhiav Haujlwm

Koj yuav tsum ua tsawg tshaj plaws 4 qho kev nrhiav haujlwm rau txhua lub limtiam tshwj tsis yog tias lub tuam tsev qhia tias koj kev nrhiav haujlwm raug zam lawm.

Koj yuav tsum tau sau koj txoj kev nrhiav haujlwm rau txhua lub limtiam uas koj thov cov nyiaj poob haujlwm, muaj kev qhia txaus kom meej meej rau lub tuam tsev.

Lub tuam tsev yuav thov cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj txoj kev nrhiav haujlwm txhua lub sijhawm. Khaws cov ntawv pov thawj ntawm koj txoj kev nrhiav haujlwm rau 52 lub as thiv.

Piv txwv ntawm Txoj Kev Ua Nrhiav Haujlwm thiab Cov Ntawv Cuam Tsocai
(daim ntawv teev npe tsis yog txhua yam)
Piv txwv ntawm Txoj Kev Nrhiav Haujlwm Piv txwv ntawm Cov Pov Thawj Tau
Yuav tsum mus teev npe nrog JCW (Mandatory JCW registration)/kev koom tes nrog cov kev pab rov ua haujlwm rov qab. UI mam mus pom zoo nrog JCW. Khaws koj cov e-mail rau koj.

Mus muab daim ntawv qhia kev txawj rau losis tso npe ua haujlwm nrog ib tug tswv num ua muaj haujlwm qhib/txais ntawv ua haujlwm.

Sau cia cov ntsiab lus (hnub tim, lub npe thiab tus xov tooj ntawm tus tswvnum, tus neeg es koj tau tiv tauj nrog lub npe thiab nws txoj haujlwm).

Mus xa tawm daim ntawv qhia kev txawj rau losis tso npe ua haujlwm online nrog ib tug tswv num ua muaj haujlwm qhib/txais ntawv ua haujlwm. Luam ntawm email lees tias lawv tau txais koj daim ntawv qhia kev txawj losis tias koj tau tso npe ua haujlwm. Nco Ntsoov: yuav tsum khaws tseg txawm tias koj tau xa koj daim ntawv qhia kev txawj losis tso npe ua haujlwm nrog JCW.
Mus tso npe mus xeem ntawv twv mus ua tej haujlwm rau ib qho tseem fwv rau ntawm wisc.jobs. Luam ntawm email lees tias lawv tau txais koj daim ntawv qhia kev txawj losis tias koj tau tso npe ua haujlwm.
Tej re-employment service es koj tsis raug yuam mus koom (tej kev cob qhia es lub Job Center of Wisconsin muaj pab kom koj tau ib txoj haujlwm, tab sis tsis yog qhov yuav tsum tau ua). Sau cia qhov chaw (muab rau neeg losis muab online), thiab hnub tim es koj tau koom.
Mus tso npe nrog ib qho chaw pab nrhiav haujlwm rau neeg, ib qho chaw pab nrhiav tej haujlwm es ua ib ntus xwb, losis ib tug headhunter. Thawj zaug koj mus tso npe nrog txhua lub chaw pab nrhiav haujlwm xwb. Electronic losis daim ntawv kiag es luam ntawm daim ntawv tso npe losis daim luam ntawm qhov email lees tias koj tau tso npe.
Mus xo daim ntawv qhia kev txawj rau cov employment websites (e.g. Indeed.com, CareerBuilder.com). Thawj zaug koj mus xo daim ntawv qhia kev txawj rau txhua lub website xwb. Luam ntawm email lees tias lawv tau txais koj daim ntawv qhia.
Mus ntsib ib tug career counselor. Sau cia cov ntsiab lus (hnub tim, lub npe thiab tus xov tooj ntawm tus career counselor).
Mus nrog ib tug tswv num tham seb lawv puas txais yus ua haujlwm. Sau cia cov ntsiab lus (hnub tim, lub npe thiab tus xov tooj ntawm tus tswvnum, tus neeg es koj tau tiv tauj nrog lub npe thiab nws txoj haujlwm).
Mus koom ib qho professional networking group/event. Tej ntaub ntawv lees tias koj tau sau npe mus koom, daim pib, losyog koj daim paib tiv npe es qhia qhov kev tshwm sim lub npe thiab hnub tim es koj tau mus koom.
Mus tsim ib qho personal user profile rau ntawm tej professional networking site (e.g. LinkedIn.com, MyOpportunity.com). Thaij ib daim duab (screenshot) ntawm qhov profile es tuaj yeem tshawb tau tseeb nrog lub xeev lub koom haum (state agency).
Mus siv tej online career cuab yeej (tools) xws li job match advisors, other national job boards, lossis mySkills myFuture. Thaij ib daim duab (screenshot) ntawm cov txiaj ntsig ntawm cov cuab yeej siv.
Piv txwv ntawm Cov Kev Ua Nrhiav Haujlwm es Tsis Cuam Tsocai
(daim ntawv teev npe tsis yog txhua yam)
  • Saib txoj haujlwm ua (tabsis tsis mus tso npe thov).
  • Hu rau tus tswvnum kom paub tias tsis muaj ib txoj haujlwm qhib/lawv tsis txais cov ntawv thov haujlwm.
  • Mus muab ntawv thov haujlwm rau tib tug tswvnum ua haujlwm hauv 4 lub limtiam (tshwj tsis yog tias txoj haujlwm tshiab muaj los ua tiav).
  • Rov qab/xa tawm koj daim ntawv qhia txog kev paub rov qab mus rau cov chaw haujlwm nrhiav haujlwm (tshwj tsis yog ib feem ntawm daim ntawv thov rau ib txoj haujlwm).
  • Xa koj daim ntawv thov rau kev ua haujlwm uas tsis tsim nyog xav txog koj txoj kev kawm, kev poob haujlwm thiab kev ua haujlwm hauv koj lub lag luam.

Yog xav sau tsem koj txoj kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam rau lub limtiam tam sim no, siv Daim Ntawv Tshawb Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam:

Txawm tias koj tau pom Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam (Weekly Work Search Entry Form), koj yuav tsum xa koj daim ntawv thov nyiaj txhua lub limtiam. Kev thawb nrhiav haujlwm koj nkag mus rau lub limtiam yauv muab khaws cia los ntawm lub tuam tsev thiab tau xa mus rau hauv cov ntaub ntawv txhua lub limtiam hauv online.

Yog tias koj tsis siv Daim Ntawv Sau Nkag Mus Txog Kev Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam (Weekly Work Search Entry Form), kog yuav tau sau koj cov haujlwm ua haujlwm txhua limtiam thaum koj ua daim ntawv thov kev pabcuam hauv online. Thaum koj ua cov ntaub ntawv hauv online, lub department ceev cov ntawv luam ntawm cov haujlwm tshawb nrhiav haujlwm. Yog xav ua kom tiav online, mus rau https://my.unemployment.wisconsin.gov.

Koj yog lub luag haujlwm los muab cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj txoj haujlwm tshawb nrhiav haujlwm thaum thov.

Yog koj mus siv thiab saib tsis tau hauv Internet, muab koj cov ntawv nrhiav haujlwm npab tseg qhia rau tus claims specialist ua txais cov ntawv thov.

Kws yees qhia tej yam uas tsis yog rau hauv koj daim ntawv teev txog kev nrhiav haujlwm yuav txhaum cai. (Saib Tshooj 7: Kev txumloom thiab kev tswjhwm zoo.) 

Rau npe ua haujlwm

Yog hais tias peb kom koj nrhiav haujlwm txhua lub limtiam losis koj ua haujlwm tsawg tsaj puv sijhawm (32 teev lossis tsaj rau ib lub limtiam), koj yuav tsum mus sau npe rau qhov chaw ua haujlwm (yuav tsum ua kom tiav koj daim ntawv qhia kev txawj thiab) nrog Wisconsin Job Service hauv internet ntawm https://JobCenterofWisconsin.com/ui thiab mus ua kom tiav daim ntawv qhia kev txawj tsis pub dhau 14 hnub ntawm hnub koj ua tiav koj daim ntawv thov Povhwm poob haujlwm. Yog hais tias koj tsis tso npe kom raws sijhawm li peb hais, koj yuav tsis tau txais nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam ua ntej hnub uas koj sau npe. Yog koj muaj lus nug losyog xav tias koj tsis tau ua yam uas koj yuav tsum tau ua no xwb, hu rau ib tug neeg pab leg (claims specialist). Yog koj twb rau npe lawm, koj yuav tsum tau saib rau https://JobCenterofWisconsin.com/ui kom paub tseeb tias koj rau npe lawm thiab saib seb qhov daim ntawv qhia kev txawj puas tau tas kas nuv.

Yog hais tias koj thov txais Wisconsin Nyiaj Pab los ntawm ib lub lav txawv tiamsim Wisconsin qhia koj mus tso npe ua haujlwm losyog tias koj yuav tsum tuaj koj tus kheej, koj yuav tsum mus rau ib qhov chaw pab neeg pooj haujlwm (public employment office) nyob ze koj lub tsev.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Kev Pab Nrhiav Haujlwm

Mus saib kev pab rov nrhiav haujlwm rau hauv online chaw nyob https://JobCenterofWisconsin.com los yog hu xoovtooj mus rau ib lub Koom Haum Nrhiav Haujlwm (Job Center) nyob ze koj. Hu xoovtooj dawb rau ntawm (888) 258-9966 los yog online chaw nyob https://JobCenterofWisconsin.com/directory nrhiav lub koom haum nrhiav haujlwm nyob ze koj. Yog hais tias koj nyob txawv xeev hu rau lub koom haum ze koj tshaj.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Yog koj tau rau npe nrog Wisconsin Job Service, koj yuav tsum nrhiav haujlwm, thiab yog koj nyob hauv xeev Wisconsin losis koj tus zip code rau koj chaw nyob yog ib tug es puab ib sab rau xeev Wisconsin, koj yuav tsum mus ua ib qho kev qhuab qhia (orientation) nyob online thiab ib qho kev soj ntsuam (assessment). Thaum koj tau ua ob yam no tiav lawm, peb mam qhia koj seb puas muaj tej yam koj yuav tsum tau ua ntxiv thiab mus koom qhov kev pab nrhiav haujlwm. Qhov kev mus koom pab koj rov nrhiav haujlwm lub homphiaj yog pab kom koj tau haujlwm sai li sai tau.

Yog hais tia koj tsis mus koom qhov kev pab rov nrhiav haujlwm, tej zaum koj yuav tsis tau cov nyiaj poob haujlwm. Yog hais tia koj mus koom tsis tau rau lub caij peb muab rau koj, koj yuav tsum tiv tauj losyog hu sai sai rau Job Center es teem caij dua.

Yog koj mus koom nrog kev pab rov nrhiav haujlwm es koj raug yuam mus koom peb yuav tsis kom koj mus nrhiav 4 txoj haujlwm rau lub limtiam ntawv. Yog tias koj mus koom kev nrhiav haujlwm uas tsis yog li peb hais sau no, uas yog koj mus nrhiav koj xwb, peb yuav suav hais tias koj tiv taug ib (1) tug tswv nug losyog nrhiav ib qho haujlwm ntawm 4 qho kev nrhiav haujlwm rau lub limtiam ntawv. Txawm yog hais tias koj mus kom kev pab nrhiav haujlwm ntawm Job Center los, yog hais tias tsis yog li kev pab rov nrhiav haujlwm li peb hais sau no ces peb yuav suav hais tias koj tiv tau ib (1) qho haujlwm xwb.


Hloov tshiab: Lub Tsib Hlis Ntuj Hnubtim 24, 2021

Kev txuas ntxiv