Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tshooj 3: Ua Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam

In English  |  En Español  |  Txhais lus Hmoob

Daim Ntawv Thov Txhua Lub Limtiam Yog Dabtsi?

Daim ntawv muaj cai thov txhua lub limtiam yog ib daim ntawv uas koj ua los thov raws limtiam thaum koj xav tau cov nyiaj them poob haujlwm rau lub limtiam ntawd. Daim ntawv thov raws limtiam rau UI siv no yog pib hnub Sunday thiab xaus rau hnub Saturday.

Thaum Twg Mam Ua Thov

Koj yuav tsum ua daim ntawv thov pab txhua lub limtiam tsi pub dhau 14 hnub ntawm lub limtiam xaus hauv calendar uas koj tau thov kev pab, tabsis tsi pub koj hu thov rau ib lub limtiam twg ua ntej lub limtiam ntawd xaus.

Tseem Ceeb: Lawv yuav tsis pub koj ua daim ntawv thov pab txhua lub limtiam ntawm cov nyiaj them poob haujlwm no yog tias zaum uas koj thov tas los twb tshaj 14 hnub lawm. Thaum zoo li no koj yuav tsum rov qab thov dua nyiaj poob haujlwm.

Teev ib daim ntawv txhua zaus koj ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm rau ib lub limtiam twg:

Koj yuav tsum tau teb ob peb lo lus nug txog lub limtiam (s) uas koj thov kev pab xws li:

Siv sij hawm kom teb tag nrho cov lus nug kom tiav thiab yog. Nws yog koj lub luag haujlwm uas koj yuav tsum ua raws li qhia rau cov lus nug. Yog koj dag losyog zais haujlwm kom koj tau nyiaj poob haujlwm koj yuav raug nplua.

Txhua lo lus nug nyob rau hauv daim ntawv thov muaj kauj ruam qhia teb cov lus nug. Yog hais tias koj tsis to taub cov nqe lus nug, koj yuav tsum nug tus claims specialist pab koj.

Ib qho tseem ceeb koj yuav tsum Nco ntsoov Thaum Sau ua ntawv thov nyiaj poob haujlwm txhua limtiam:

Tag nrho cov lus nug thov, yog nug rau lub limtiam uas koj thov kev pab. Piv txwv li, thaum nug tias "koj puas tawm ib txoj hauj lwm?" los lus no nug tia puas yog koj tawm haujlwm lub limtiam ua koj yuav thov nyiaj ntawd. Yog hais tias tsis yog ces teb tias "NO."

Yog koj nrhiav kev pab siv online services losyog koj mus saib tsis tau online tiag, hu rau (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum caij lawv ua haujlwm.

Thaum hu thov raws limtiam, lawm yuav nug koj txog nyiaj ua haujlwm. Lawm yuav nug koj xws li ntawm no:

Koj muaj lub luag haujlwm rau cov ntaub ntawv tsis raug lossis tsis tiav uas koj muab. Yog tias koj tau txais nyiaj ntau tshaj qhov koj tau qheb tawm, koj yuav tsum tau hu kom sai li sai tau es qhias kom yog. Yog tsis qhia txog cov hauj lwm thiab cov nyiaj khwv tau, koj yuav raug them nyiaj poob haujlwm ntau tshaj qhov xoos them thiab raug nplua. (Saib Tshooj 7: Kev Txumloom Thiab Kev Tswjhwm Zoo).

Thaum koj qhia tias koj ua haujlwm thiab khwv tau nyiaj: Yog koj pib ua haujlwm rau hnub Saturday thiab xaus hnub Sunday, cov txoos teev ua haujlwm thiab nyiaj tau los thaum ntawd yuav tsum muab qhia rau hauv koj daim ntawv thov pab raws lub limtiam ntawd suav hnub Saturday nrog tibsi.

Txoos Teev: Qhia cov txoos teev thiab feeb uas koj tau ua haujlwm thiab cov txoos teev.

Nyiaj Ua Haujlwm: Tag nrho cov nyiaj haujlwm uas koj ua lub limtiam ntawd tsis hais full-time (32 teev lossis tsaj rau ib lub limtiam) lossis part-time. Cov nyiaj no yuav tsum qhia rau lub limtiam uas khwv tau ntawd, txawm lawv yuav tsis tau them nyiaj rau koj los xij.

Yog koj ua haujlwm rau qhov chaw khiav dej num ib ntus (temporary help agency), koj yog lawv tus neeg ua haujlwm, koj tsis yog tus neeg haujlwm rau ntawm tus tswv num ua lawv xa koj mus ua haujlwm ntawv.

Koj yuav tsum tau qhia txhua yam haujlwm, cov txoos teev ua haujlwm, thiab nqi zog huv si. Yog tsis ua li hais yuav tau nqi pab tshaj thiab raug nplua ntau, nrog rau raug txim.

Tsis txhob qhia cov nram qab no tias yog “haujlwm” rau hauv koj daim ntawv thov nyiaj pab raws limtiam thiab tsis txhob qhia cov nyiaj uas khwv tau ntawm cov no tias yog nyiaj ua haujlwm no:

Nyiaj Laus. Koj yuav tsum qhia rau peb puab yog hais tias koj hos thov losyog hos tau txais nyiaj laus (retirement), tiamsis hos tsis xam hais tias yog nyiaj haujlwm thaum uas koj qhia koj cov nyiaj limtiam rau lawv paub. Yog tias tau xam nrog rau koj cov nyiaj poob haujlwm, koj yuav tsum qhia yog tias koj tau txais ib cov nyiaj laus hais tseg no. Koj cov nyiaj them poob haujlwm txhua lub limtiam tej zaum yuav raug txiav yog tias koj txias nyiaj laus thiab. (Siab tshooj 6 qhia ntxiv txog nyiaj laus tawm txiav.)

Lus qhia txog lwm yam nyiaj uas tsis hais nyob hauv phau ntawv rau cov thov no saib rau hauv online (computer) chaw nyob yog https://dwd.wisconsin.gov/uiben/other-incomeh.htm.

Yog koj mus saib tsis tau online tiag, hu rau tus claims specialist ntawv (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum cai lawm ua haujlwm. Claims specialist yuav muaj cai los pab koj.

Thaum Twg Thiaj Qhia Txog Tias koj Tau Txais Nyiaj So Koobtsheej, So Haujlwm Los Yog Nyiaj Tso Tawm Haujlwm: Nyiaj so koobtsheej, so haujlwm thiab tso tawm haujlwm yuav tsum tau qhia rau lub limtiam uas tau txais, txawm tias koj yuav tau txais lub limtiam tom qab los xij.

Yog koj siv ntaub ntawv online thiab koj xav tias koj teb lus nug tsis yog, koj rov qab mus kho kom yog.

Yog Koj Ua Yuam Kev Thaum Koj Ua Daim Ntawv Thov Kev Pab Hauv Xovtooj (uantej koj xa cov ntawv thov) ua ntej koj txaus siab xa:

Yuav xam hais tias koj cov ntaubntawv tsis tiav thiab ua txhua yam lus koj hais ploj mus.ua ntej tus Claims Specialist txais koj cov ntaubntawv lawm. Lub kaw lus no yuav tsis kaw tej ntaubntawv uas ua tsis tiav hauv lub limtiam.

Yog koj siv ntaub ntawv online thiab koj xav tias koj teb lus nug tsis koj rov qab mus kho kom yog.

Ua Cas thiaj Paub Tias Koj Cov Ntaubntawv Ua Tiav Hauv Xovtooj (Raug Txais Lawm):

Lawv yuav qhia koj tias koj cov ntawv thov rau lub limtiam (lub limtiam koj thov) lawv tau txais lawm thiab koj yuav muaj sijhawm muab tau cov ntaub ntawv thov.

Yog koj xav tias koj teb cov lus nug tsis yog thiab koj twb muab xa lawm, koj yuav tsis hu tus Claims Specialist.

Yog Koj Cov Ntaubntawv Muaj Qhov Uas Xyov Puas Tsimnyog Koj Tau Kev Pab Los Tsis Tau:

Yog muaj li no, lawv yuav hais kom koj hu rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv tham tsis pub dhau 5 hnub yog tias koj tsis tau muab ntaubntawv li cas qhia rau lawv txog qhov no. Lawv mam qhia ib tus xovtooj rau koj hu mus nrog lawv tham.

Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv yuav nug mentsis lus ntawm koj tamsim ntawd los yog lawv yuav teem sijhawm rau koj mus ntsib los yog yuav hu xovtooj tau yog los yuav xa ib tsab ntawv rau koj los tham tshuaj xyuas qhov tseeb. Txawm yog lawv hais rau koj tias lawv lees txais koj cov ntaubntawv, koj YUAV TSUM tau hu mus rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv yog lawv xwv kom koj hu. Yog koj tsis hu rau Tug Neeg Pab Leg Ntaubntawv li lawv kom koj hu lawv, koj muaj feem yuav tsis tau koj cov nyiaj pab povhm poob haujlwm.

Thaum Twg Mam Txais Koj Cov Nyiaj Them Poob Haujlwm

Wisconsin txoj caij hais tias koj yuav tsum tos ib limtiam mam tau nyiaj poob haujlwm. Thaum koj qheb benefit year tshiab, peb tsis tau them nyiaj rau koj thawj lub limtiam uas muaj cai txais nyiaj poob haujlwm. Tom qab thawj lub limtiam ntawd, txeev them nyiaj them poob haujlwm tawm tsis dhau 7 hnub tom qab uas ua cov ntaubntawv tag (lees txais) lawm, tiamsis kuj muaj ntau yam uas yuav ua rau koj cov nyiaj tuaj qeeb. Pivtxwv, yog ua diam ntawv tsis tag losyog lawv muaj lus nug koj txiv. Teb no yuav ua rau koj cov nyiaj tuaj qeeb.

Koj cov nyiaj them poob haujlwm yuav tsis tuaj txog rau koj raws tib lub sijhawm txhua lub limtiam.

Yog koj tsis tau txais koj cov nyiaj them poob haujlwm (los yog tsis muaj ntawv qhia tias yog vim li cas koj thiaj tsis tau cov nyiaj them poob haujlwm) li 7 hnub tom qab uas koj tau thov pab ntawm tej lub limtiam, koj yuav tsum mus saib hauv ONLINE ua ntej; Yog xav tau kev pab rau online losyog koj mus saib tsis tau online hu 414-435-7069 rua lub sijhawm ua haujlwm.

Nyiaj tso ncaj qha rau txhab nyiaj (Direct Deposit)

Koj mus rau npe online hauv computer ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov thiab mus xaiv Payment Method Option. Yog xav tau kev pab ntxiv, mus saib rau ntawm https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/logon.htm.

Yog koj mus siv tsis tau online tiag, ib qho kev rau koj xaiv yog koj tsis xav rau npe online koj mus luam tawm thiab xa daim ntawv Direct Deposit Authorization rau ntawm (https://dwd.wisconsin.gov/dwd/forms/ui/ucb-9400.htm). Thaib koj yuav tsum xa koj ib daim check muab sau “void” tsis pub siv lawm los yog ib tsab ntawv los ntawm koj lub txhab nyiaj uas qhia meej txog koj lub txhab nyiaj routing number thiab koj tug account number rau koj lub savings account lawv thaij li paub tias cov ntaubntawv no yog cov tseeb. Lawv yuav xa koj cov nyiaj ua daim check rau koj txog thaum lawv muab koj cov ntaubntawv ntau tiav.

Koj cov Ntaubntawv Tso Nyiaj Ncaj Qha Rau Lub Txhab Nyiaj (Direct Deposit Information) tsuas yog xa ib zaug xwb, tshwj tias koj pauv ntaubntawv hauv koj lub txhab nyiaj lawm. Koj TSIS TAS rov ua dua ib cov Ntaubntawv Tso Nyiaj Ncaj Qha Rau Lub Txhab Nyiaj (Direct Deposit Information) rau txhua zaum koj thov Nyiaj Poob Haujlwm. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib rau direct deposit FAQ sab.

VISA® Pre-Paid Debit Card

Yog koj tsis muaj ib lub tshab tso nyiaj losyog koj tsis xum tso nyiaj ncaj qha rau hau tshab tso nyiaj, koj cov nyiaj them poob haujlwm yuav muab tso rau daim Visa pre-paid debit card. Cov nyiaj no yuav muaj nyob tam sim ntawd rau koj, thiab daim card yuav siv qhov twg los tau yog tias daim Visa debit card yuav txais tau. Koj kuj mus saib tau koj cov nyiaj thiab mus saib seb tshuav puas tsawg, thiab mus siv them nuj nqi hauv Internet. Yog xav paub ntxiv txog daim Visa pre-paid debit card, thov saib daim Visa pre-paid debit card FAQ phab.

Hloov Koj Li Chaw Nyob

Lub kaw lus yuav nug seb koj lub chaw nyob puas tau hloov txij zaum tag los uas koj tau thov. Yog hais tias hloov lawm no, teb raws cov lus uas lawv qhia hloov chaw nyob. Yog koj tsis ua ntawv thov pab rau lub sijhawm no tabsis xav qhia hais tias koj hloov koj chaw nyob lawm, mus online rau ntawm https://my.unemployment.wisconsin.gov Xav tau kev pab siv online services losyog koj mus tsis tau online tiag, hu (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 thaum sijhawm lawv ua haujlwm.


Hloov tshiab: Ib Hli Ntuj Hnub 12, 2022